BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Orhan YÜKSEL, Hüseyin EKİNCİ
YAŞLI NEHİR (MERİÇ) TERASLARI ÜZERİNDE YER ALAN BİR TOPRAK PROFİLİNİN ÖZELLİKLERİ
 
Bu çalışmada, Meriç nehrine yaklaşık 5,4 km uzaklıkta bulunan yaşlı alüviyal teraslar üzerinde oluşmuş bir toprak profilinin oluşumu ve özellikleri incelenmiştir. Profilden alınan toprak örneklerinde bazı fiziksel ve kimyasal toprak karakteristikleri belirlenmiştir. Ayrıca, toprak profilinin morfolojik özellikleri yanında, kalitatif detay kil analizleri ile bazı genetiksel ve kimyasal ayrışma oranları da incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre inceleme toprakları genellikle hafif asit ve nötr özelliktedir. Organik madde içerikleri genel olarak az ve çok az düzeydedir. Profilde tuzluluk sorunu bulunmamaktadır. Toprakların CaCO3 içerikleri %2,42 ile %0,12 arasında değişmektedir ve düşük, çok düşük düzeylerdedir. Katyon değiştirme kapasitesi (KDK) 30,55-45,83 cmol kg-1 arasında değişmekte ve toprakların kil içeriklerine bağlı olarak artmaktadır. İncelenen toprak profilinde SiO2/Al2O3 oranları alt katmanlara doğru azalmaktadır. Bu durum profilde bir kil illuviasyonunun varlığına işaret etmektedir. Profilde SiO2/Al2O3+Fe2O3+TiO2 oranı özellikle Bt2 horizonunda azalmaktadır. Profilde CaO oranı tüm horizonlarda %1’in üzerinde bulunmuştur. Bu sonuçlar tüm horizonlarda dekalsifikasyon işleminin devam ettiğini göstermektedir. Kimyasal Ayrışma İndeksi (CIA) değerleri 60,5-69,5 arasında değişmektedir. Bu değerlere göre profil toprakları az ayrışmış topraklar sınıfındadır. Kalitatif Detay Kil analizlerinde primer alümino silikat minerallerinin baskın olduğu saptanmıştır. Kalitatif Detay Kil analizleri ve tüm horizonlarda saptanan düşük Plajioklas Ayrışma İndeksi (PIA) değerleri bu profilde genel olarak ayrışma düzeyinin düşük olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Meriç Nehri, Toprak Oluşumu, Ayrışma Oranları, Nehir Terası Teras 


Keywords: