BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Alper DEMİRBUGAN
ORMAN VARLIKLARININ EKONOMİK DEĞERLEMESİ
 
Ormanların ekonomik değerlemesi ‘ekosistem servisleri değerleme’ kapsamında ele alınabilir. Ekosistem en genel anlamda çeşitli organizmalarla, onların cansız çevrelerinin oluşturduğu ve bir bütün olarak ele alınabilen birim olarak tanımlanabilir. Ekosistem servisleri ise ekosistemden kaynaklanan ve toplumsal refah için gerekli olan materyal ve enerji akımlarından oluşan faydalardır. Çeşitli boyutlardaki orman varlıkları ekosistem oluşturur ve toplumsal fayda sağlarlar. Odun, kereste ve su sağlanması, değişik türler için habitat oluşturması ve karbon depolama bu faydalar için tipik örnek oluşturur. Piyasa ve piyasa dışı mal ve hizmetler için ortak ölçü birimlerini kullanan Toplam Ekonomik Değer Yaklaşımı (TED) orman ekosistem servislerinin parasal olarak karşılaştırılmasını sağlar. Orman varlığının toplam ekonomik değeri kullanım ve kullanım dışı değerlerden oluşur. Kullanım değeri doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki grupta ayrımlaşır. Tomruk ve bal üretimi doğrudan kullanıma karbon depolama ise dolaylı kullanıma örnek olarak verilebilir. Biyoçeşitlilik ise kullanım dışı değere konu olur. Orman ekosisteminden sağlanan toplam sosyal faydanın maksimize edilebilmesi için ekosistem servislerinin uygun biçimde tahsisi ve değerlemesi gerekmektedir. Orman ekosistem servislerinin toplam ekonomik değerleme yaklaşımıyla değerlendirilmesi sürdürülebilirlik açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmada önce ekosistem değerleme yaklaşımı ve ekonomik değerleme yöntemleri kuramsal bir çerçevede ele alınmakta daha sonra konu Yıldızdağı orman sahasına uygulanmaktadır. Yıldızdağı ormanları için doğrudan ve dolaylı faydalar tahmin edilmiştir. En yüksek fayda karbon depolama kapasitesinden sağlanmaktadır. Toplam ekosistem faydası içindeki payı %98 düzeyindedir.

Anahtar Kelimeler: Orman Ekosistemi, Toplam Ekonomik Değer, Çevresel Değerleme 


Keywords: