BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Osman KOMUT
ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİ VE PAZARLAMASINA YÖNELİK GÖRÜŞLER ÜZERİNE BAZI DEĞERLENDİRMELER
 
Günümüzde odun dışı orman ürünlerinin (ODOÜ) kullanım alanları giderek genişlemekte ve bu ürünlere duyulan ihtiyaç hızla artmaktadır. Ülkemizde ODOÜ’lerinden faydalanma, Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) 302 Sayılı ODOÜ Envanter ve Planlaması ile Üretim ve Satış Esasları Tebliğine göre yapılmaktadır. Bu bağlamda, devlet ve diğer özel ile tüzel kişilik mülkiyetindeki ormanlarından ODOÜ faydalanma OGM tarafından hazırlanan planlar dâhilinde yapılması esastır. Ancak, konu üzerinde yapılan bilimsel çalışmalar halen geleneksel üretim yöntemlerinin yaygın kullanım alanı bulduğunu ortaya koymaktadır. Diğer yandan, ODOÜ’lerin sağladığı gelir dolayısıyla ülke ekonomisi ve kırsal kalkınmada artan bir öneme sahip olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada, en önemli ilgi grupları arasında yer alan orman köylüleri ve ormancılık teşkilatı çalışanlarının odun dışı orman ürünlerinin üretimi ve pazarlanmasına ilişkin görüşlerinin irdelenmesi amaç olarak belirlenmiştir. Araştırmada, ormancılık teşkilatı çalışanları ve orman köylülerinden oluşan katılımcı grubuna yüz yüze görüşme esasına dayalı anket uygulaması yapılmıştır. Çalışma sonuçları, her iki ilgi grubundaki katılımcıların da ODOÜ’lerin üretimi ve pazarlamasının orman köylüleri tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini düşündüklerini ortaya koymuştur. Diğer yandan, ODOÜ’lere ilişkin ağırlıklı bir pazarlama kanalının henüz oluşmadığı anlaşılmıştır. Ancak, ormancılık teşkilatı çalışanlarının orman köylüsü ve ormancılık teşkilatı dışındaki grupların ODOÜ’lerden faydalanması hususunda olumsuz görüşlere sahip olduğu görülmüştür. Katılımcıların %66’sının ODOÜ üretiminin artırılması gerektiğini düşündüğü, %34’ünün ise ekolojik dengenin korunmasına yönelik endişelerinin bulunduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Odun Dışı Orman Ürünleri, Faydalanma, Üretim, Pazarlama 


Keywords: