BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Alper DEMİRBUGAN
KÖMÜR SAHALARININ REHABİLİTASYONU
 
Kömür sahalarının rehabilitasyonu sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refah kapsamında ele alınabilir. Sürdürülebilir madencilik en genel anlamda madencilik faaliyetlerinin ekonomik etkinlik, çevresel ve sosyal açılardan kabul edilebilirlik sağlanabilecek biçimde geliştirilmesi ve tamamlanması olarak tanımlanabilir. Maden sahalarının rehabilitasyonu ile madencilik çevrimi boyunca bozulan ekosistem servislerinin yeniden işlerlik kazandırılması ve verimli biçimlere dönüştürülmesi amaçlanır.Kömür ocakları çevresel varlıklar üzerinde önemli etkiye sahiptir. Madencilik faaliyeti sırasında arazi formları ve ekosistem servisleri bozulmaya uğrar. Kömür sahalarının rehabilitasyonu ile arama, işletme, yıkama ve kapatma gibi aşamalardan oluşan madencilik çevrimi boyunca bozulan ekosistem servislerinin yeniden işlerlik kazandırılması ve verimli biçimlere dönüştürülmesi amaçlanır. Rehabilitasyon uygulamasıyla madencilik çevrimi boyunca yeniden oluşan ekosistem servislerinden ve nihai kullanım biçiminden sağlanan toplumsal fayda akımları sürekli artış gösterir. Olumsuz çevresel etkilerin minimize edilmesinin yanı sıra mümkün olduğunca yüksek düzeyde çevresel aktif ve ekosistem faydası yaratılmaktadır. Kömür madenciliği zaman boyutu içinde sınırlı bir faaliyettir. Buna karşın rehabilitasyon faaliyeti ile çevresel, ekonomik ve sosyal faydanın, kapanmadan sonraki dönemde de sürdürülmesi sağlanır. Dolayısıyla, kömür sahalarının rehabilitasyonu toplumsal kaynakların dönem içi ve dönemler arasında etkin dağılımı açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmada önce kömür sahalarının rehabilitasyonu ve sürdürülebilir kalkınma kavramları kuramsal olarak ele alınmaktadır. Daha sonra konuya ilişkin dünyadan ve Türkiyeden örnekler incelenmektedir. Uygulama örneklerini Almanyadaki Lusatia kömür bölgesi ve Türkiyede Soma linyit havzası oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Maden Rehabilitasyonu, Soma Kömür Havzası, Sürdürülebilirlik 


Keywords: