BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Merve ÇATAL, Mustafa VAR
KENTSEL YAYILMANIN SU HAVZALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ; BÜYÜKÇEKMECE HAVZASI ÖRNEĞİ
 
Sanayileşmenin etkisiyle son yüzyılda kentlerin pek çok yönden artan cazibesi ve tarımda iş gücüne olan ihtiyacın azalması, kırdan kente göçün ivme kazandığı yeni bir dönemin başlamasına ve kentlerin yükselen bir trend olmasına sebep olmuştur. Yaşanan bu süreç, kent merkezlerinin belli bir doygunluğa ulaşmasını ve kent merkezinde yaşayan insanların yaşanabilecek daha iyi bir alan bulmak için kentin çeperlerine yerleşmesini tetiklemiştir. Böylece yığılma kent merkezlerinden kentin çeperlerine doğru yayılma göstermiştir. Bu durum kent ekosistemi içinde önemli bir yer kaplayan su havzaları üzerinde baskı oluşturmaktadır. İstanbul gibi nüfusu sürekli artan metropollerin en önemli doğal kaynaklardan biri olan su kaynaklarının, yönetimi ve korunarak kullanılması büyük önem taşımaktadır. Bu çalışma ile İstanbul’un, su kapasitesi yönünden 3. büyük gölünü barındıran Büyükçekmece Su Toplama Havzası, çalışma alanı seçilerek kentsel yayılmanın havza üzerindeki etkisi ve koruma alanlarında ki kentsel büyüme eğilimlerinin ortaya konması amaçlanmıştır. Bu bağlamda Büyükçekmece Havzasının 1990, 2000, 2012 ve 2018 yıllarına ait arazi kullanım haritaları ArcGIS 10.4.1 ortamında oluşturulmuş, arazi desenindeki değişimler ve yönelimler tespit edilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre, havza içerisinde ki kentsel alan, sanayi ve maden alanlarının arttığı, kentsel dokunun havzadan geçen TEM ve D100 Otoyolları çevresinde parçacıl halde yayılım gösterdiği görülmüştür. Yapılan çalışmanın sonuçlarının, su havzalarının sürdürülebilir gelişmesi için yapılacak planlamalarda referans olması hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kentsel Yayılma, Su Havzası, Koruma-Kullanma Dengesi, Büyükçekmece 


Keywords: