BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sevil CANTÜRK
KAOLİN PARTİKÜL FİLM UYGULAMASININ TRAKYA İLKEREN (V.VİNIFERA L.) ÇEŞİDİNİN SOFRALIK KALİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
 
Üzümlerde tanenin fiziksel özellikleri ile kimyasal kompozisyonunun çevresel koşullara karşı oldukça hassas olduğu bilinmektedir. Özellikle kurak ekolojilerde yoğun güneşlenme ve yüksek sıcaklık koşulları, kaliteyi oluşturan ögeler üzerinde olumsuz etki oluşturabilmektedir. Bu çalışmada, Ankara koşullarında yetiştirilen Trakya İlkeren üzüm çeşidinde kaolin partikül film (PF) uygulamasının sofralık kalite özelliklerine etkisi incelenmiştir. Tane tutumundan başlayarak haftada birer kez olmak üzere yaprak yüzeyine toplam 3 uygulama yapılmıştır. Sofralık özellikler kapsamında omca verimi, olgunluk ölçütleri (SÇKM, pH, titrasyon asitliği, olgunluk indisi), salkım ve tane özellikleri ile tane kabuk rengi değerlendirilmiştir. PF uygulaması omca veriminde bir miktar artış sağlasa da istatistik düzeyde önemli bir etki belirlenmemiştir. Omca verimi kontrol grubunda 3.60 kg, PF uygulamasında ise 3.93 kg olarak belirlenmiştir. Olgunluk ölçütlerinden SÇKM ve olgunluk indisi PF uygulamasından olumlu etkilenmiştir. SÇKM kontrol grubunda 19.45 oB, PF uygulamasında 20.68 oB olarak belirlenmiştir. Kuru madde miktarının artışına bağlı olarak olgunluk indisi (%) de 30.30 (kontrol)’dan 35.28 (PF)’e yükselmiştir. pH ve asitlik düzeylerinde önemli bir etki belirlenmemiştir. Salkım boyu ve salkım ağırlığında önemli artışlar sağlanmış, salkım boyu 17.14 g (kontrol)’dan 19.02 g (PF)’a yükselirken, salkım ağırlığı 314.48 g (kontrol)’dan 357.47 g (PF)’a yükselmiştir. Tane ağırlığı, tane eni, boyu ve tane sertliğinde önemli değişim belirlenmemiştir. Uygulama renk yoğunluğunun artışına da katkı sağlamıştır. Tane kabuk rengi CIRG indeksine göre kontrol grubunda “kırmızı”, PF uygulamasında “kırmızı-viyole” olarak tanımlanmıştır. Çalışmada elde edilen bulgular genel olarak değerlendirildiğinde, partikül film uygulamasının Ankara koşullarında yetiştirilen Trakya İlkeren çeşidinde sofralık özelliklerin geliştirilmesine katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Partikül Film, Çevresel Stres, Sofralık Üzüm, Kalite, Vitis Vinifera L. 


Keywords: