BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Uğur ÇAKMAKLI, Ersin GÜNGÖR
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA RİSKLERİN AĞIRLIKLANDIRILMASI (ORMAN DEPOLARI ÖRNEĞİ)
 
Bu çalışmada, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) açısından risklerin tanımlanması, sınıflandırılması ve çok kriterli karar verme (ÇKKV) tekniklerinden biri olan, Ranking (Siralama) Tekniği ile karar elemanlarının ağırlıklandırılması (sıralanması) konusu ele alınmıştır. Ranking tekniğinde, risklere göreceli önem derecelerine göre, karar verici tarafından dokuz dereceli ölçeğe göre bir ağırlık verilir ve bu sayede riskler sıralanır. Bu nedenle Ranking, risklerin önceliklendirilmesi aşamasında önemli bir kullanım alanına sahiptir. Çalışma kapsamında örnek olarak, Türkiye tomruk yükleme ve istifleme yoğunluğu açısından ön sıralarda yer alan Karabük ili Yenice ilçesi orman depolarının İSG riskleri tanımlanması, sınıflandırılması ve ağırlıklandırılması ele alınmıştır. Konuyla ilgili yayınlar, ilgili kurumların ve kuruluşların kayıtları ve anket çalışması sonucu elde edilen veriler çalışmanın materyalini oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında İSG planlama ilkelerinin gözetildiği ve her bir orman deposunda risklerin ve önceliklerinin tanımlandığı ve üç aşamadan oluşan bir metodoloji izlenmiştir. İlk aşamada, Yenice ilçesindeki orman depolarında (Balıkısık, Kayadibi, Doksan ve Değirmenönü) karşılaşılabilecek riskler araştırılmış ve olası riskler ve alt riskler tanımlanmıştır. Risklerin tanımlanmasına yönelik ÇSGB tarafından geliştirilen “Orman Satış İstif Yerlerinde Boşaltma, Yükleme ve İstifleme Risk Değerlendirme Kontrol Listesi” dikkate alınmıştır. Bu kapsamda 12 risk kriteri tanımlanmıştır. İkinci aşamada bu riskler 15 kişiden oluşan Risk Değerlendirme Ekibi (RDE) üyelerince L Tipi (5×5) Risk Değerlendirme Matrisi yardımıyla sınıflandırılmış ve değerlendirilmiştir. Üçüncü aşamada, risklere yönelik her bir RDE üyesinden elde edilen sayısal değerler Ranking (Sıralama) Tekniğine göre ağırlıklandırılmıştır. RDE üyelerine göre 12 risk arasından 8.14 ağırlık puanı ile birinci sırada “Genel Riskler”, 7.48 ağırlık puanı ile ikinci sırada “Boşaltma, Yükleme İstifleme ve Güvenlik Donanımları” ve 7.33 ağırlık puanı ile üçüncü sırada “İSG Eğitimi ve Bilgilendirme” yer almaktadır. Risklerin ağırlıklandırılması ile işveren çalışma alanında hangi riskleri önlemeye öncelik vereceğini de planlamış olacaktır. Araştırma sonuçlarının konuyla ilgili sonraki çalışmaları öncülük edeceği ifade edilebilir.

Anahtar Kelimeler: İSG Riskleri ve Öncelikleri, Orman Depoları, L Tipi Matris, Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV), Ranking Tekniği. 


Keywords: