BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Orhan YÜKSEL, Volkan ATAV
FARKLI PH’ YA SAHİP TOPRAKLARDA ÇÖP KOMPOSTUNUN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
 
Günümüzde belediye katı atıklarının bertaraf yöntemleri farklılık göstermektedir. Genel olarak geri dönüştürülebilen materyallerin ayıklanmasından sonra, geriye kalan organik kökenli materyallerin kompostlanması en çok tercih edilen yöntemdir. Böylece hem organik çöplerin miktarı azalmakta hem de organik madde ve besin elementlerince zengin bir toprak düzenleyici materyal elde edilmektedir. Saksı denemesi olarak yürütülen bu çalışmada, çöp kompostunun farklı pH’ya sahip topraklarda bazı toprak özelliklerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Deneme farklı pH ya sahip 3 toprak, 4 kompost dozu (0, 5, 10, 15 t da-1/kuru ağırlık), 3 tekerrürlü olarak toplam 36 saksıdan oluşmaktadır. İnkübasyon süresinin sonunda saksılardan alınan toprak örneklerinde bazı kimyasal ve fiziksel analizler yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre çöp kompostu uygulaması tüm topraklarda organik karbon, elektriksel iletkenlik (EC), kireç (CaCO3) içeriklerini attırırken hacim ağırlığı değerlerini düşürmüştür. Çöp kompostunun bu toprak özellikleri üzerine olan etkileri istatistiki olarak da önemli bulunmuştur. Topraklara uygulanan çöp kompostu toprakların organik karbon içeriklerini asit topraklarda yaklaşık 3, diğer topraklarda ise 2 kat arttırmıştır. Çöp kompostu pH’yı sadece asit topraklarda önemli düzeyde arttırmıştır. Toprakların tuz miktarları sınır değerleri aşmasa da kompost uygulaması toprakların tuz içeriklerini önemli düzeyde arttırmıştır. Araştırma sonuçlarına göre çöp kompostu yüksek organik madde içeriği nedeni ile toprak düzenleyicisi olabilecek bir materyaldir ve tarım topraklarında organik madde kaynağı olarak kullanımı teşvik edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Çöp Kompostu, Toprak Özellikleri, pH, Organik Karbon 


Keywords: